Spørgsmål & Svar

Få svar på dine spørgsmål her

Det er helt naturligt, at der vil være spørgsmål, når du skal sortere mere. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar.

Om affaldssortering

Du modtager en sorteringsguide i din postkasse i uge 16. Sorteringsguiden kommer i et omslag, så hold godt øje med din postkasse. Modtager du ikke guiden, fordi du har ”nej tak til reklamer og gratisaviser”, kan du hente en guide hos Borgerservice på Hedensted Rådhus eller printe den fra viermed.dk. Her kan du også se, hvornår du får din gamle beholder tømt for sidste gang.
 Vil du have en digital sorteringsguide direkte på din computer eller mobil, kan du downloade den gratis på hedensted.nemsortering.dk
Glas er ikke med i den nye henteordning. Du skal derfor fortsat aflevere glas i affaldsøer og på genbrugsstationen.
Det vil kræve en ekstra beholder, som vil gøre ordningen dyrere. Det er ikke muligt at lægge glas i genbrugsbeholderen med plast, fordi plasten ødelægger mulighederne for at genanvende glas. Du kan stadig sortere glas i affaldsøerne og på genbrugsstationen.  
Du får en lille beholder, så du kan sortere madaffald i køkkenet. Lokale foreninger som fx spejderne leverer poser til madaffald én gang om året. Poserne er lavet af almindelig plast, som bliver sorteret fra i biogasanlægget. Plasten havner dermed ikke på markerne, når pulp fra madaffald bliver til gødning.
I bionedbrydelige poser, er der små tråde af plast, der holder sammen på posen. Trådene kan ikke frasorteres på anlægget. Derfor ender der mere plast på markerne fra bionedbrydelige poser end fra almindelige plastposer. 
Du kan stadig benytte genbrugsstationerne, både til det affald, der ikke må komme i beholderne derhjemme, men også til papir, pap, metal og plast. Husk at vi på genbrugsstationen sorterer papir og pap hver for sig, og metal, hård plast og blød plast for sig, selvom det blandes i beholderne derhjemme. Du kan også aflevere farligt affald på genbrugsstationen, selvom du har en miljøkasse.
Du finder genbrugsstationerne her:
Klakring Stationsvej 5, Klakring
7130 Juelsminde
Tlf.: 21 19 23 53
Industrivænget 9
8783 Hornsyld
Tlf.: 29 41 42 61  
Remmerslundvej 35
8723 Løsning
Tlf.: 29 41 43 40
Skrædderbakken 1G, Kalhave
7171 Uldum
Tlf.: 51 64 64 56
Mandag – fredag     kl. 12.00 – 18.00
Lørdag – søndag     kl. 10.00 – 16.00
Remmerslund og Hornsyld har døgnåbent, hvis man tilmelder sig som bruger af 24/7-ordningen. Læs mere om 24/7 og genbrugsstationerne generelt på www.hedensted.dk.
Du kan også bruge affaldsøerne til glas.

Affaldsøerne er placeret spredt ud over hele kommunen.
Se en oversigt over sorteret affald, du kan aflevere på genbrugsstationen her.

Om den nye ordning

Når du er med til at sortere, gør du en forskel, fordi sorteret affald kan blive genanvendt. Du sender med andre ord ressourcerne i cirkulation, og det betyder noget for den grønne omstilling.
Nej, du kan ikke blive undtaget – hverken for hele ordningen eller dele af ordningen.
Jf. §19 i affaldsbekendtgørelsen skal Hedensted Kommune indsamle affald ved husstandene.
Ja, regeringen stiller krav om, at kommunerne afhenter affaldet hos borgeren.
Nej, men du velkommen til fortsat at kompostere det vegetabilske affald.
Regeringen har ved lov stillet krav om, at alle kommuner i Danmark skal have en ordning, hvor der bliver hentet 10 typer sorteret affald ved alle husstande fra 1. juli 2021 (dog undtaget tekstil, der først gælder fra 2022).
Alle husstande i Hedensted Kommune skal derfor være omfattet af den nye affaldsordning.
Alle husstande skal være tilmeldt den nye affaldsordning, hvis det er en beboelsesejendom. 

Om beholderne

Nej. Hvis du i dag har én beholder, får du to beholdere, der er opdelt med to rum. Den ene er til rest- og madaffald. I den anden må du lægge papir og pap i det ene rum og metal, plast, mad- og drikkekartoner i det andet. Alle borgere, der får standardløsningen, vil også få en miljøkasse.
De beholdere, du modtager som standard, er valgt ud fra dit nuværende forbrug. Fristen for at ændre beholdere, før beholderne blev kørt ud, er nu udløbet. Du kan derfor først ændre efter den 1. maj 2021, og der vil i år ikke være et ombytningsgebyr.  
Husk at du som minimum skal have en løsning for madaffald, restaffald, papir/pap, metal/plast/mad- og drikkekartoner. For de fleste betyder det to to-delte beholdere.
Hvis du har fået tildelt en forkert beholdersammensætning (dvs. ekstrabeholdere udover det du skal have som minimum), og du senest den 17. januar 2021 har ændret, hvilke beholdere du ønsker, vil du få godtgjort beløbet på din næste opkrævning.
Hvis du har en ekstra restbeholder, fordi du har meget restaffald (fx bleer), anbefaler vi, at du får to to-delte beholdere og en ekstra beholder til restaffald.
Hvis du har en ekstra restbeholder i dag, fordi I er mange i husstanden, anbefaler vi, at I får to to-delte beholdere. I kan også spare den ene beholder til genbrug og køre på genbrugsstationen.
Du kan ændre det efter den 1. maj 2021 – men fra d. 17.01 indkøber kommunen beholdere og leverer dem til borgerne, så her vil være en periode, hvor du ikke kan justere din beholdersammensætning.
Vi indsamler de gamle beholdere, når de nye er kommet ud. Det vil ske i løbet af maj 2021. Producenten af de nye beholdere genanvender plasten fra de gamle beholdere – de gamle beholdere bliver dermed til nye beholdere.
Ja, du skal blot være opmærksom på, at med den nye ordning koster det en del mere, end det har gjort tidligere.
Se takster her
Nej. En beholder uden lås er nemmere at tømme for renovatøren – og dermed billigere. 

Det er din grund, der er tilmeldt servicen med at få hentet affald og ikke de enkelte beholdere.

Hvis du skulle have forskellige løsninger for de enkelte beholdere som fx afhentning på grund for en af dem eller ekstra tømninger for sommerhuse, ville det blive dyrere. Det vil nemlig kræve, at renovatøren ved hver grund skulle vurdere, hvilke beholdere der er tilmeldt hvilken løsning.

De danske kommuner har ikke samme sorteringsanlæg. Derfor er der forskel på, hvordan vi skal sortere affaldet i de forskellige beholdere. Hedensted Kommune lever op til affaldsbekendtgørelsens krav om, hvilke typer affald vi skal sortere.
Dine beholdere skal som udgangspunkt placeres ved skel med håndtagene ud mod vejen, når de skal tømmes.
Du kan også tilmelde dig afhentning på grund. Se krav til adgangsveje for afhentning på grund
En familiehus får en rød beholder til miljøaffald. Den afleveres ved at stille den på den beholder, der skal tømmes. Der er bestemte krav til, hvordan man bruger miljøkassen. Læs mere om kravene her.

Din husstand har ekstra affald. De to todelte beholdere er standardløsningen, som nogen synes er for store, mens andre synes, de er for små. Vi har valgt denne løsning, så borgere med lidt affald ikke skal betale for de husstande, der har mere affald. Ønsker du mere plads, kan du:

  • Tilkøbe en enkeltrums 240 liters beholder til pap/papir og til metal/plast/mad- og drikkekartoner, så du har dobbelt så meget plads til genbrug
  • Tilkøbe en enkeltrumsbeholder med 660 liter til pap/papir og til metal/plast/mad- og drikkekartoner
  • Aflevere genbrugsaffaldet (minus mad- og drikkekartoner) på genbrugsstationen

Der er begrænset plads på renovationsbilen til miljøkassen. Hvis de ikke har taget miljøkassen med, tager de den med næste gang, de kommer. Husk kun at stille miljøkassen ud, når den er fyldt (dog max 4 kg.)

Takster og økonomi

I alle danske kommuner skal hele affaldsområdet økonomisk hvile i sig selv. Taksten på affalds- og miljøgebyret skal derfor dække alle udgifter på området.

For at kunne hente sorteret affald hjemme hos alle borgere i Hedensted Kommune er der brug for at investere i nye beholdere. Samtidig skal skraldemændene tømme flere beholdere. Det giver også en ekstra udgift.
Det er især tømning af beholdere, der koster. Prisen for at behandle affaldet er cirka det samme, da vi får penge for papir. Det koster lige nu ekstra at genanvende plastik.
Taksten stiger gennemsnitligt 1.000 kr., da den i 2020 var på ca. 1.800 kr., inklusiv både renovation og miljøgebyr. Den nye takst bliver derfor ikke til det tredobbelte – da taksten nu er inklusiv miljøgebyret.
Du kan se takstbladet her
Ja, taksten dækker både, at du får hentet affald tæt på din bolig og miljøgebyret, der dækker udgiften for at drive vores gode genbrugsstationer, affaldsøer, mv.
Genbrugsbeholderen bliver ikke tømt så ofte som den til rest- og madaffald. Derfor er udgiften på at få tømt de to beholdere forskellig.
Som borger skal du være tilmeldt den fælles henteordning, hvor renovatøren tømmer genbrugsbeholderen hver 4. uge og beholderen med rest- og madaffald hver 14. dag. Det er ikke muligt at lave en specialordning, da både udgifter til renovatør og administrationsomkostninger så vil stige meget.
Udgifterne for transport og affaldsbehandling er steget de seneste år. Derfor er der også en stigning i omkostningerne ved at drive vores genbrugsstationer. Miljøgebyret dækker derudover udgifter til miljøkasser til borgere, der får standardløsningen.
Vi får penge for fx rent papir og metal. Plastik er fx en utrolig vigtig ressource, når den bliver sorteret fra det øvrige affald. Det er derfor vigtigt at sortere plastik, så vi i fællesskab bidrager til at spare på råvarer fra naturen. Der er et stort fokus på genanvendelig plast, og området udvikler sig hele tiden. Som det er i dag, er der dog stadig omkostninger ved at lave brugt plast om til ny brugbar plast. Det er derfor endnu ikke en affaldstype, som kommunerne får penge for at sende til genanvendelse.
Det er ikke teknisk muligt at differentiere priserne mellem borgerne nu, når du får tømt flere beholdere. Da vi havde én beholder, kunne man veje – skulle vi veje de fire rum, blev det en meget dyr løsning.
Storfamilier skal betale for en ekstra beholder, hvis de har særligt meget affald – derfor betaler enlige ikke for storfamiliernes affald. 
Den vægtbaserede betaling er udgået pr. 1. januar 2021, og du betaler fremover pr. beholder og tilvalg. Der kommer dermed ikke en ekstraregning for affaldets vægt, medmindre du har bestilt ekstratømninger.
Betaling for afhentning af affald fra januar til maj er inkluderet i gebyret. Samtidig bliver der investeret i nye beholdere inden maj. I stedet for at du får en ekstraregning til maj, er regningerne slået sammen. 

Beholdere ved boligforeninger og sommerhuse

Sommerhuse skal ligesom helårshuse betale 1.495 kr. til miljøgebyr og udgifter til beholdere, administration og poser på 180 kr. – det samme som for helårshuse og sommerhuse.
Derudover tager renovatøren en lidt højere pris for at hente affald ved sommerhuse. 
Det er kun ejeren af din ejendom, der kan rette i beholdersammensætningen. Så hvis du har et ønske om ændring, skal du gå til din udlejer.
Mor og søn med affald til sortering

Fik du svar på dit spørgsmål?

Fandt du her på hjemmesiden ikke svar på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.
Det nemmeste er at skrive til os på: affald@hedensted.dk
Du kan også ringe på tlf. 79 75 56 80

Nu bliver det nemmere at sortere, hvor du bor

Og det gør en forskel, at vi alle er med.

Sortering gør en forskel
– vi er med

Mange borgere i Hedensted Kommune sorterer allerede meget og afleverer sorteret affald på genbrugsstationerne. Det er godt. Vi skal blot, som alle andre danske kommuner, sortere mere. 
Når du er med til at sortere, gør du en forskel, fordi sorteret affald kan blive genanvendt. Du sender med andre ord ressourcerne i cirkulation, og det betyder noget for den grønne omstilling.
Det tager måske lidt tid at komme godt i gang med at sortere, men som andre vil du formodentlig opleve, at det bare handler om nye vaner, og pludselig tænker du ikke over det.
Du får god hjælp til at komme i gang med at sortere. Her på siden vil Hedensted Kommune  hele tiden opdatere med inspiration og gode råd til at sortere mere.